Κυριακή, 3 Ιανουαρίου 2010

Homepage

Assistant Professor of Econometrics & Statistics
ELECTED MEMBER of the “International Statistical Institute”.

CONTACT AT: metrika@otenet.gr


1) ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ – TEACHING COURSES

Προπτυχιακά – Undergraduate
Στατιστική Ι – Statistics I
Στατιστική ΙΙ – Statistics II
Οικονομετρία Ι – Econometrics I
Οικονομετρία ΙΙ – Econometrics II

Μεταπτυχιακά – Graduate
Προχωρημένη Οικονομετρία – Advanced Econometrics - University of Athens
Οικονομετρικά και Ψυχομετρικά Μοντέλα-Econometrics & Psychometrics Models - Rice University
Πολυδιάστατη Στατιστική – Multivariate Analysis - Texas A & M University – Kingsville
Θεωρία Δειγματοληψίας – Survey Sampling- Texas A & M University – Kingsville
Προχωρημένη Bioμετρία – Advanced BiometricsTexas A & M University – Kingsville

2) ΈΡΕΥΝΑ – RESEARCH Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις – Selected Publications
Papadopoulos, S. and Amemiya, Y.. (2005) ”Correlated Samples with Fixed and Non-normal Latent Variables”. Annals of Statistics. Vol. 33, No. 6., p 2732-2757.

Baranoff, E., Papadopoulos, S. and Sager, T. (2007) “Capital and Risk Revisited: A Structural Equation Modeling Approach for Life Insurers” Journal of Risk and Insurance. Vol. 74, No. 3, 653-681.

3) ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΟΥ ΑΠΟ ΑΛΛΟΥΣ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ - CITATIONS
· Song X.Y., Lee S.Y., and Hser Y.I. (2008) A two-level structural equation model approach for analyzing multivariate longitudinal responses. Statistics in medicine, 27, 3017-3041.

4) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ – RESUME – CV

Σύντομο CV – Short CV

Βιογραφικό - CV

· Elected Member of the “International Statistical Institute”.
· Reviewer in Psychometrika (ten times from March 2006 to present)
· Reviewer in Energy Economics
· Reviewer in British Journal of Mathematical and Statistical Psychology (two times from March 2008 to present)
· Member of the “Institute of Mathematical Statistics”.
· Member of the “American Statistical Association
· Member of the “Econometric Society”.
· Member of the “Psychometric Society”.
· Member of the “Bernoulli Society for Mathematical Statistics and Probability”.
· Member of the “Greek Statistical Institute”.

Econometrics II

Περιγραφή και Ύλη Μαθήματος – Syllabus – Econ 2


Κεφάλαιο 8 – Chapter 8 - EconII
Κεφάλαιο 9 – Chapter 9 - EconII
Κεφάλαιο 10 – Chapter 10 – Econ II
Κεφάλαιο 11 – Chapter 11 – Econ II
Κεφάλαιο 12 – Chapter 12 – EconII
Κεφάλαιο 13 – Chapter 13 – EconII
Κεφάλαιο 14 – Chapter 14 – EconII 13/05/08
Λυμένες Ασκήσεις – Exercise Solutions - Econ2
Στατιστικοί Πίνακες – Statistical Tables

Επαναληπτικές ερωτήσεις για τις εξετάσεις – Review Questions for the exam


Ύλη και Οδηγίες για τις Εξετάσεις – Syllabus & Exam Directions

Παλαιά Θέματα Οικ. 2 – Old Exams Econ 2 (22/08/08)

Econometrics I

Ύλη και Περιγρφή Μαθήματος – Syllabus – Econ 1

Κεφάλαιο 1 & Παραρτήματα Β & Γ – Chapter 1 & Appendices B & C
Κεφαλαίο 2 (νέο) Οικ. 1 – Chapter 2 (new) Econ1
Κεφαλαίο 3 (νέο) Οικ. 1 – Chapter 3 (new) Econ1
Κεφαλαίο 4 – Chapter 4 Econ 1
Κεφαλαίο 5 – Chapter 5 – Econ 1
Κεφάλαιο 6 – Chapter 6 – EconI
Κεφάλαιο 7 – Chapter 7 – EconI

Λυμένες Ασκήσεις – Solved Exercises – Econ 1

Οδηγίες για την εργασία – Project directions

Στατιστικοί Πίνακες – Statistical Tables

Επαναληπτικές Ερωτήσεις για τις Εξετάσεις – Review Questions

Ύλη και Οδηγίες για τις Εξετάσεις – Syllabus & Exam Directions

Παλαιά Θέματα Οικ. 1 – Old Exams Econ 1 (22/08/08)

Statistics II

Ύλη και Περιγραφή του Μαθήματος – Syllabus – STAT 2

Πίνακας για Στατιστική Συμπερασματολογία – Table for Inference
Κεφάλαια 10-11 – Chapters 10-11 -Stat 2
Κεφάλαια 12 – Chapters 12
Κεφάλαια 13 – Chapters 13 – Stat 2
Κεφάλαια 13, Μέρος Β – Chapters 13, Part B – Stat 2
Κεφάλαια 13, Μέρος Γ – Chapters 13, Part C – Stat 2
Κεφάλαια 13, Μέρος Δ – Chapters 13, Part D – Stat 2
Κεφάλαια 14 – Chapters 14 – Stat 2
Κεφάλαια 17 – Chapters 17 – Stat 2

Στατιστικοί Πίνακες – Statistical Tables

Ύλη και Οδηγίες για τις Εξετάσεις – Syllabus & Exam Directions
Παλαιά Θέματα Στατ. 2 – Old Exams Stat2 (22/08/08)

Statistics I

Statistics I

Στατιστική με το EXCEL – Statistics by EXCEL

Κεφάλαιο 1 – Chapter 1 – STAT-I
Κεφάλαιο 2 (μέρος απο το 9) – Chapter 2 – Stat-I
Κεφάλαιο 3, 4, & 5 – Chapters 3, 4, & 5 – STAT1
Κεφάλαια 6, 7 & 9 – Chapters 6, 7, & 9
Κεφάλαιο 8 – Chapter 8 Statistics I

Στατιστικοί Πίνακες – Statistical Tables

Παλαιά Θέματα Στατ. 1 – Old Exams Stat1 (22/08/08)